Αλλαγές στο πλαίσιο για αποζημιώσεις ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων


Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ με θέμα της την επίλυση των εκκρεμοτήτων της διαδικασίας υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων, και την απεμπλοκή από το πρόβλημα με τις υπομισθώσεις ακινήτων.

Συγκεκριμένα εκτός από τα αιτήματα για υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID Μαρτίου-Οκτωβρίου, την αποδοχή και εξωδίκου για την αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων του 2020, και τη ρητή αναγραφή στα απορριπτικά μηνύματα ότι οι ενοικιαστές υποχρεούνται σε καταβολή ολόκληρου του μισθώματος, με την επιστολή προτείνεται η βελτίωση των σχετικών ρυθμίσεων για τις μειώσεις και αποζημιώσεις επί υπεκμισθώσεων ακινήτων στα οποία ασκούνται κλειστές ή πληττόμενες δραστηριότητες.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση και εφαρμογή ούτε το Κράτος θα υποχρεούται να πληρώνει διπλές αποζημιώσεις, ούτε οι ενοικιαστές θα χάσουν οποιοδήποτε δικαίωμά τους, αλλά κυρίως οι εκμισθωτές δεν θα αποστερούνται χωρίς λόγο από τη νόμιμη αποζημίωσή τους, μόνον και μόνον γιατί έδωσαν δικαίωμα υπομίσθωσης του ακινήτου τους στον ενοικιαστή τους για να τον εξυπηρετήσουν.

Το κείμενο της επιστολής που υπογράφεται και από τον Φοροτεχνικό κ. Γιώργο Χριστόπουλο, έχει ως εξής:

Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
KOIN.: Προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: Μειώσεις ενοικίων: Επίλυση εκκρεμοτήτων & ανάγκη παρέμβασης στη ρύθμιση των υπομισθώσεων ακινήτων.

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ

Γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, από τη συνεχιζόμενη μείωση των μισθωμάτων τους, επανερχόμεθα στις πρόσφατες επιστολές μας, για να επισημάνουμε ότι πέραν της ανάγκης επίσπευσης των διορθώσεων και καταβολών των οφειλομένων αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα κύρια προς άμεση επίλυση θέματα είναι τα εξής:

1. Να επιτραπεί να υποβληθούν από τους εκμισθωτές και αρχικές δηλώσεις COVID για το διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020, για μη υποβολή χωρίς υπαιτιότητά τους, όπως ενδεικτικά αργοπορημένη ανακοίνωση από τον ενοικιαστή της αναστολής ή ιδιότητας πληττόμενου κλπ. αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων αφενός στο πρόσωπο του μισθωτή ως πληττόμενου και συνεπώς μείωσης του μισθώματος και αφετέρου στο πρόσωπο του εκμισθωτή για αποζημίωση.

2. Να γίνει δεκτή η κοινοποίηση εξωδίκου για την αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων 2020. Σχετική η εμπεριεχόμενη στην από 15.3.2021 επιστολή μας προτεινόμενη προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 39 του ΚΦΕ.

3. Στα απορριπτικά μηνύματα της ΑΑΔΕ να αναγράφεται ρητά και ότι «Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου.», ώστε να πείθονται οι ενοικιαστές να τα καταβάλουν.

4. Να δοθεί λύση στο πρόβλημα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών υπεκμισθωμένων ακινήτων:
Ειδικά στο θέμα αυτό, όπως είναι διατυπωμένη η ισχύουσα νομοθεσία, φαίνεται ότι δικαιούχος μείωσης ενοικίου είναι μόνον ο υπομισθωτής και δικαιούχος αποζημίωσης μόνον ο υπεκμισθωτής, ο οποίος και οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή ολόκληρο το συμφωνημένο μίσθωμα. Όμως οι υπεκμισθωτές όμως, και ιδιαίτερα οι ισχυρές αλυσίδες δήλωσαν προς τους εκμισθωτές ότι εφόσον μειώνονται τα υπομισθώματα, και αυτοί με τη σειρά τους μειώνουν μονομερώς τα κύρια μισθώματα, αδιαφορώντας για το ότι οι ιδιοκτήτες δεν δικαιούνται και αυτοί κρατική αποζημίωση.

Πιστεύουμε η κρατική στήριξη και παρέμβαση για να είναι λειτουργική και δίκαιη προς όλους, αλλά και εφικτή για το Κράτος, πρέπει να λάβει υπόψη της την αλληλουχία μισθώσεων και υπομισθώσεων και να σχεδιαστεί και νομοθετηθεί αναδρομικά, με βάση τις εξής αυτονόητες παραδοχές:

– Όποιο ποσοστό μείωσης μισθώματος αναγνωρίζεται στο υπομισθωτή, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί στο μίσθιο να αναγνωρίζεται και στον υπεκμισθωτή έναντι του ιδιοκτήτη πάνω στο κύριο μίσθωμα.

– Όποιο ποσοστό αποζημίωσης επί του μισθώματος δικαιούται να λάβει ο υπεκμισθωτής, να το δικαιούται και ο εκμισθωτής, λαμβάνοντάς το από τον υπεκμισθωτή, ή απ΄απευθείας από το Κράτος.

Παραδείγματα εφαρμογής:

Παράδειγμα A. Μίσθωμα 1.000€, με υπομίσθωμα ομοίως 1000€. α) για κλειστή επιχείρηση: Ο υπομισθωτής δεν καταβάλει μίσθωμα. Ο υπεκμισθωτής εισπράττει 800€ ως αφορολόγητη αποζημίωση τα οποία υποχρεούται να καταβάλει στον αρχικό εκμισθωτή, επίσης ως αφορολόγητη αποζημίωσή του, ή άλλως αυτή να καταβληθεί απευθείας στον εκμισθωτή.

β) για πληττόμενη επιχείρηση: Ο υπεκμισθωτής εισπράττει μίσθωμα 600€ από τον υπομισθωτή και 200€ αποζημίωση από το Κράτος, ήτοι 800€ (εξ ων 600€ φορολογητέα) τα οποία υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή επίσης ως οφειλόμενο και φορολογητέο μίσθωμα. Και στις δύο περιπτώσεις ο υπεκμισθωτής ορθώς έχει μηδενικό ισοζύγιο.

Παράδειγμα B. Μίσθωμα 1.000€, με υπομίσθωμα 2.000€. α) για κλειστή επιχείρηση: Ο υπομισθωτής δεν καταβάλει μίσθωμα. Ο υπεκμισθωτής εισπράττει 1600€ ως αποζημίωση, όμως υποχρεούται να καταβάλει μόνον τα 800€ στον αρχικό εκμισθωτή, ως αποζημίωσή του, ή άλλως το ποσό αυτό να καταβληθεί απευθείας στον εκμισθωτή.

β) για πληττόμενη επιχείρηση: Ο υπεκμισθωτής εισπράττει από τον υπομισθωτή φορολογητέο σε αυτόν μίσθωμα 1.200€ και 400€ αποζημίωση από το Κράτος, ήτοι 1.600€. Όμως στον εκμισθωτή υποχρεούται να καταβάλει μόνον τα 600€ ως φορολογητέο μίσθωμα, τα δε 200€ ως αποζημίωσή του εκμισθωτή, με καταβολή της τελευταίας είτε από τον ίδιο (τον υπεκμισθωτή), είτε απευθείας από το Κράτος. Και στις δύο περιπτώσεις ο υπεκμισθωτής ορθώς διατηρεί φορολογητέο κέρδος 800€!

Με την ανωτέρω ρύθμιση και εφαρμογή ούτε το Κράτος θα υποχρεούται να πληρώνει διπλές αποζημιώσεις, ούτε οι ενοικιαστές θα χάσουν οποιοδήποτε δικαίωμά τους, αλλά κυρίως οι εκμισθωτές δεν θα αποστερούνται χωρίς λόγο από τη νόμιμη αποζημίωσή τους, μόνον και μόνον γιατί έδωσαν δικαίωμα υπομίσθωσης του ακινήτου τους στον ενοικιαστή τους για να τον εξυπηρετήσουν.

Source url

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στα ακίνητα μετά την πανδημία


Την εκτίμηση ότι μετά το τέλος της πανδημίας θα σημειωθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στην αγορά ακινήτων διατύπωσε ο Γιώργος Κορμάς, ανώτερος γενικός διευθυντής, επικεφαλής του Team Serious Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate.

Ο κ. Κορμάς εκτιμά ότι οι σημαντικοί ρυθμοί ανάκαμψης που παρουσίασε η εγχώρια αγορά ακινήτων το 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020, δεν ήταν ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια γενικευμένη τάση που θα εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Τις εκτιμήσεις αυτές ο επικεφαλής της Πειραιώς True Estate διατύπωσε στο πρόσφατο NPL Summit 2021, όπου υπογράμμισε την χαρακτηριστική αντοχή που παρουσιάζει η αγορά, παρά την στάση αναμονής που τηρούν σε αυτή τη φάση οι επενδυτές.

Αναφορικά με τη σχέση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αγοράς ακινήτων, o κ. Κορμάς τόνισε πως καθώς το serious estate λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εγγύηση των επενδυτών προς τους πιστωτές, ο στόχος της Πειραιώς Real Estate είναι να υπάρχει η μικρότερη δυνατή εισροή ακινήτων που δεν είναι εύκολα αξιοποιήσιμα από την πλευρά της εταιρείας.

Σχετικά με το μέλλον της αγοράς ακινήτων, ο κ.Κορμάς επισήμανε ότι η Πειραιώς Genuine Estate, εναρμονισμένη με τις διεθνείς τάσεις του κλάδου, ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος τής δραστηριότητάς της στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα κάνουν πιο προσωποποιημένη την εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και στο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων του χαρτοφυλακίου της.

Supply hyperlink

Πώς κινήθηκαν οι τιμές των ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη το 2020


Οριακή αύξηση κατά 2,3% εμφάνισαν το περασμένο έτος οι τιμές πώλησης των ακινήτων σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αγορά του Real Estate συνεχίζει να αποτελεί βασική επενδυτική επιλογή των πολιτών, παρά τη στάση αναμονής που τηρούν σε μεγάλο βαθμό μέχρι να βγει η χώρα από την υγειονομική κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη και έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε όλες τις δραστηριότητες της οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία χιλιάδων αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν το 2020 σε ολόκληρη την επικράτεια μέσω της RE/MAX Ελλάς, που αποτελεί το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας με 68 γραφεία και σχεδόν 1.000 συμβούλους ακινήτων, ο σταθμισμένος δείκτης τιμών των κατοικιών αυξήθηκε το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων να «ανεβαίνουν» κατά μέσο όρο 1,8% και των νέων ηλικίας έως 5 ετών κατά 4,5%.

Στην περιοχή της Αττικής, στα μεταχειρισμένα ακίνητα ηλικίας άνω των 5 ετών καταγράφηκε αύξηση 1,8%, ενώ στα νέα ηλικίας έως 5 ετών το ποσοστό αυτό κινήθηκε θετικά στο 2,6%.

Οι τιμές στη Θεσσαλονίκη σημείωσαν πτώση στα μεταχειρισμένα σε ποσοστό ,8%, ενώ τα νέα ακολούθησαν ανοδική πορεία, με τις τιμές των πωληθέντων ακινήτων να διαμορφώνονται υψηλότερα κατά 2,8%.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές στα μεταχειρισμένα είχαν θετικό πρόσημο καθώς αυξήθηκαν κατά 3,8% ενώ στα νέα ηλικίας έως 5 ετών η αύξηση ήταν παραπάνω από διπλάσια σε σύγκριση με αυτή των παλαιότερων ακινήτων καθώς καταγράφηκε μεταβολή +8,9%.

Όλα τα παραπάνω, αναφέρει η εταιρεία, σημειώθηκαν σε μία χρονιά που δεν υπήρξε κλάδος της ελληνικής οικονομίας που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν έχει πληγεί από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού. Η πανδημία έχει δημιουργήσει συνθήκες πρωτοφανείς για την ελληνική οικονομία και στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστη και την εγχώρια αγορά ακινήτων που την τελευταία πενταετία είχε σταθερά ανοδική πορεία.

Η ζήτηση και οι τιμές πώλησης των ακινήτων είχαν μπει σε τροχιά σταθερής ανόδου καθώς η Ελλάδα αποτέλεσε πόλο έλξης επενδύσεων τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές, με στόχο την εκμετάλλευση των ακινήτων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, τη δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων και την απόκτηση της golden visa. Ακολούθως, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος επηρέασε θετικά τη διάθεση και τη δυνατότητα των Ελλήνων για αγορά κατοικίας. Η τάση αυτή αντανακλάται και στα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των αγοραπωλησιών σημείωσε αύξηση το 2019 συγκριτικά με το 2018 κατά 21,5% και σωρευτικά από το 2014 κατά 122.5% πανελλαδικά.

Ωστόσο, το τοπίο άρχισε να αλλάζει το 2020, ως αποτέλεσμα των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις σε μία προσπάθεια να κερδίσει η χώρα τη μάχη κατά του κορωνοϊου με τους ξένους επενδυτές να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο να επισκεφτούν τη χώρα μας για να προβούν σε αγορές διαφόρων κατηγοριών ακινήτων. Το 2020 κυριάρχησε το αίσθημα αβεβαιότητας και εν συνεχεία το «πάγωμα» σημαντικού ποσοστού των επενδυτικών σχεδίων εν αναμονή της ομαλοποίησης της κατάστασης τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία.

Πάντως, στο ερώτημα για το πώς αναμένεται να διαμορφωθεί η φετινή χρονιά για το εγχώριο authentic estate, με δεδομένο ότι ακόμη δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει με σιγουριά πότε θα βγει η χώρα από τον κλοιό της πανδημίας, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και ενθαρρυντικά καθώς όλοι εκτιμούν ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα, τόσο ο αριθμός των αγοραπωλησιών όσο και οι τιμές των ακινήτων θα ακολουθήσουν ανοδική τάση, εκτιμά η εταιρεία. 

 

Supply connection

Trastor: Πώληση πρατηρίου υγρών καυσίμων έναντι €641.000Το πρατήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κορίνθου και ‘Αστιγγος στην Πάτρα.Resource hyperlink

Εγνατία Οδός: Εκτός κούρσας το σχήμα «Roadis


Εννιά μέρες απομένουν για τη «μητέρα των μαχών» στον κατασκευαστικό κλάδο και πιο συγκεκριμένα για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών στον διαγωνισμό παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Η ημερομηνία-ορόσημο στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ είναι η 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2working day.gr, από τη διεκδίκηση του οδικού άξονα θα απουσιάσει το επενδυτικό σχήμα των «ROADIS Transportation Holding S.L.U. – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Αν και ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ θα είναι ο πρώτος όπου αναμενόταν οι μεγάλοι εγχώριοι παίκτες του κλάδου να κονταροχτυπηθούν μετά τις ανακατατάξεις που προκάλεσε η ολλανδική συμμετοχή της Reggeborgh, εντούτοις ο πάλαι ποτέ κυρίαρχος των κατασκευών και των παραχωρήσεων, η Άκτωρ, δεν θα συμμετέχει.

Όπως αναφέρουν πηγές, ο κύριος λόγος για τον οποίο η ελληνική εταιρεία με τον εταίρο της δεν θα κατέβουν αποδίδεται στη Roadis. Πρόκειται για τον επενδυτικό βραχίονα του καναδικού fund PSP Investments στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις οδικών αξόνων. Οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι οι Καναδοί, που συμμετέχουν σε αεροδρόμια και αυτοκινητοδρόμους μέσω θυγατρικών τους -όπως η Roadis-, εξαιτίας των ζημιών που έχουν υποστεί οι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί τομείς από την πανδημία Covid-19 φέρονται να αποφάσισαν να μη συμμετέχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού της Εγνατίας Οδού.

Κύκλοι αναφέρουν ότι η Άκτωρ, λόγω και των μετοχικών ανακατατάξεων που έτρεχαν όλο το προηγούμενο διάστημα στη μητρική Ελλάκτωρ, δεν πρόλαβε να αναζητήσει άλλον διεθνή εταίρο, με τη σχετική ημερομηνία που είχε θέσει το ΤΑΙΠΕΔ για το συγκεκριμένο λόγο να είναι η 1η Μαρτίου: «Δεν ήταν στο χέρι της Άκτωρ να αποφασίσει για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές.

Μονομαχία για δύο σχήματα

Έτσι, μετά την αποχώρηση της Άκτωρ, η Εγνατία Οδός θα αποτελέσει πεδίο μονομαχίας για δύο πλευρές. Από τη μια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη γαλλική EGIS Team και από την άλλη, η συμμαχία «VINCI HIGHWAYS S.A.S – VINCI CONSECIONES S.A. – MYTILINEOS – ΑΒΑΞ».

Το πρώτο κοινοπρακτικό σχήμα ήταν και το μοναδικό που είχε καταθέσει δεσμευτική προσφορά στην αρχικώς προκαθορισμένη από το ΤΑΙΠΕΔ ημερομηνία της 11ης Δεκεμβρίου 2020. Ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την αποχώρηση της Reggebborgh και την ενίσχυση του μεριδίου του μετόχου κι επικεφαλής του ομίλου Γιώργου Περιστέρη και την είσοδο της LATSCO (συμφερόντων Μαριάννας Λάτση) εμφανίζεται ισχυρός διεκδικητής της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ελληνικός όμιλος έχει λάβει μέρος στην πλειονότητα των διαγωνισμών πώλησης εταιρειών και παραχώρησης υποδομών του ΤΑΙΠΕΔ (ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας, Οργανισμούς Λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας) αλλά και στην ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ.

Η συμμαχία του γαλλικού κατασκευαστικού ομίλου VINCI με τη MYTILINEOS ενισχύθηκε πρόσφατα και από τη συμμετοχή της ΑΒΑΞ. Κάτι που επιβεβαίωσε και η διοίκηση των Ιωάννου – Μιτζάλη, η οποία χαρακτήρισε ως «τιμητική» την πρόταση της MYTILINEOS. Η ενδυνάμωση της συγκεκριμένης κοινοπραξίας δείχνει και την επενδυτική διάθεση ιδίως των Ελλήνων παικτών, οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν δυναμικά την τελευταία ίσως ώριμη παραχώρηση οδικού άξονα.

Η ΑΒΑΞ έχει θέσει ως στόχο την επόμενη πενταετία να διεκδικήσει εμβληματικά κατασκευαστικά έργα της τάξης των 5,5 δισ. ευρώ, ενώ η MYTILINEOS αναζητά τη χρυσή ευκαιρία που θα την καθιερώσει στον τομέα των κατασκευών και των παραχωρήσεων οδικών αξόνων. Το σχήμα δε, MYTILINEOS – ΑΒΑΞ, όπως υπαινίχθηκαν οι μέτοχοι της κατασκευαστικής, αναμένεται να το δούμε και σε άλλα μεγάλα έργα.

Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού θεωρείται ίσως από τα τελευταία μεγάλα οδικά έργα στη χώρα, τουλάχιστον άμεσα, που υπόσχονται ενίσχυση του τζίρου των ελληνικών κατασκευαστικών μέσα από διασφαλισμένα έσοδα. Οπότε οι προθέσεις διεκδίκησης της παραχώρησης από τους επενδυτές αναμένεται να είναι και δυναμικές.

Η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων, με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένο οδόστρωμα, που έχει ήδη κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα στην Περιφέρεια της Θεσπρωτίας (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους στην Περιφέρεια του Έβρου (στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία). Οι τρεις κάθετοι οδικοί άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, αποτελούν συνδέσεις της Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

Resource link

Συνεργασία ελληνοκινεζικού επιμελητηρίου και Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής


«Στην υπογραφή Συμφωνίας Μόνιμης Συνεργασίας για μια οργανωμένη και διαφανή Ελληνο-Κινεζική αγορά Serious Estate και Golden Visa προτίθενται να προχωρήσουν το Επιμελητήριο ΕλληνοΚινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής».

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε πρόσφατα με θέμα: «Η ευκαιρία της Golden Visa για επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΕλληνοΚινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας Φώτης Προβατάς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής Ελευθέριος Ποταμιάνος ανέφεραν ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, το επιμελητήριο δεσμεύθηκε να δεχτεί άμεσα ως μέλη του, 20 μέλη του Συλλόγου Μεσιτών, με σειρά προτεραιότητας υποβολής του σχετικού αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους και ήδη 12 εταιρείες εκδήλωσαν άμεσα το ενδιαφέρον τους.

Την προσεχή εβδομάδα, μετά την έγκριση των αρμόδιων οργάνων των δύο φορέων, θα υπογραφεί και ανακοινωθεί επίσημα η Συμφωνία Μόνιμης Συνεργασίας των δύο μερών.

«Οι δυνατότητες που διανοίγονται για την Ελληνο-Κινεζική κτηματαγορά και το ήδη έντονα αναζωπυρωμένο ενδιαφέρον των κινέζων επενδυτών για την Golden Visa στην Ελλάδα, μόλις ανοίξει και πάλι η ελεύθερη πρόσβαση στη χώρα μας, αποτέλεσαν το βασικό θέμα διαλόγου του σεμιναρίου» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Source url

Εκατό ερωτήσεις και απαντήσεις για το Εξοικονομώ


Αγαπητοί φίλοι,

Στο Euro2working day.gr θέλουμε η επικοινωνία μας να είναι αυτή που έχετε επιλέξει.

Σεβόμενοι τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία* αλλά και με γνώμονα τη συνεχή προσπάθεια για παροχή των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών, έχετε τον απόλυτο έλεγχο των ενημερώσεων που λαμβάνετε και μπορείτε να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Μείνετε μαζί μας
Ορίστε εδώ τον τρόπο που θέλετε να επικοινωνούμε


Μην ξεχνάτε ότι η εγγραφή σας σας δίνει τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα: